M


restaurant

Restoran barada

M erdem restoranynda siz Osmanly, türk we beýleki dünýä tagamlaryny dadyp bilersiňiz. Şeflarymyz tarapyndan taýýarlanylan bir-birinden gowy etli we suwuk naharlar, hamyrly naharlar we şirin tagamlar sizlere garaşýar.

Köpçülikden ýadan bolsaňyz VIP otagymyz siziň hyzmadyňyzda.

Restoranymyza çagalaryňyzam arkaýyn getirip bilersiňiz. Bu ýerde ýörite çagalar üçin niýetlene menýular bardyr. Galyberse-de, çagaňyzyň içi bizde gysmaz. Sebäbi bizde ýörite çagalar üçin "Çagalar Dünýasi" bar.

 • “Хорошее качество. Xорошее обслуживание...”

 • “Amazing! Teras açylyşyna garaşyan! :) ”

 • “Mükemmel lezzetleri ile harika bir mekan.”

Ertirlik Tagamlary

Bizde lezzetli we ýokary hilli ertirlik edinip bilersiňiz. Her dynç günleri bolsa şwed stolly ertirlik keýpi has hem üýtgeşik.

Işdä
Açarlar

Işdä açarlarymyz üçin ulanýan gök-önümlerimiz ýörite saýlanyp alynýan ýokary hilli önümlerdir.

Hamyrly Tagamlar

Türkmen, türk we italýan hamyrly naharlarymyzyň tagamy sizi hyýal dünýäňizde şol ýurtlara äkider.

Etli
Tagamlar

Etlerimiz ýörite saýlanyp alynýan elin, halal etlerdir. Bizde iýen kebabplaryň tagamyny ýatdan çykarmarsyňyz.

Menýumyz

Life Should Be Delicious...

Ertirlik Tagamlary

 • Ertirlik Tabagy

  26 man.
 • Menemen

  15 man.
 • Saçda Şöhlatly Ýumurtga

  16 man.
 • Peýnirli Heýgenek

  15 man.

Çorbalar

 • Merdem

  8 man.
 • Ezogelin

  7 man.
 • Merjimek

  7 man.
 • Paça

  7 man.

Işdä Açarlar

 • Merdem salat

  19 man.
 • Balykly salat

  18 man.
 • Grek salat

  13 man.
 • Sezar salat

  13 man.

Saç Tagamlary

 • Saçda guzy pirzola

  33 man.
 • Saçda gowrulan et

  29 man.
 • Çopan gowurma

  28 man.
 • Gowrulan towuk

  27 man.

Osman Tagamlary

 • Küýze kebaby (2 adamlyk)

  56 manat
 • Guzy kakmajy

  28 man.
 • Tamdyrda guzy

  37 man.
 • Kuşhane kebaby

  29 man.

Kebaplar

 • Lüle kebap

  22 man.
 • Goýun kebap

  27 man.
 • Guzy pirzola

  34 man.
 • Beýti sarma

  26 man.

Hamyrly Naharlar

 • Işlekli

  24 man.
 • Sada etli pide

  21 man.
 • Lahmajun

  9 man.
 • Türk mantysy

  18 man.

Beýlekiler

 • Dykma kotlet

  14 man.
 • Ýaprak sarma

  14 man.
 • Towukly penne

  20 man.
 • Spageti "Rim"

  20 man.

Täzeliklerimiz

Hepdäň içinde suwuk naharlar

Hepdäň içinde menýudan daşary güniň naharlaynda suwuk naharlar iýip bilersiňiz. Naharlarymyz: Taze Fasulýe, Kelle Paça Çorba, Kiýmali Mantar Çorba, Köfteli Nohut...

Şenbe we Dynç günleri janly saz

Her Şenbe we Dynç günleri agşam naharyňyzy janly saz bilen has hem lezzetlendiriň. Roýalda siziň üçin 19:30-21:30 aralygy janly saz. Bu günler üçin ýeriňizi rezerw etdiriň!

Eltme hyzmaty mugt

1 Fewral 2017 gününe çenli 50 manatlyk nahar sarganlara eltme hyzmatymyz mugt. 50 manatdan arzan sargytlar üçin ýa-da 01.02.2017 gününden soň eltme hyzmaty 5 manat. Eltme hyzmatymyz: 490691 / 92.

Stol Rezerw Etme

Stol rezerw etdirmek üçin bize jaň edip bilersiňiz; ýa-da aşakdaky formy dolduryň

Habarlaşmak üçin

 • 9-njy mikraýon. Oguzhan köç.,
  Aşgabat/Türkmenistan
 • +(99312)49 80 02
  +(99312)49 80 09
 • contact@merdem.biz

Forma